Biểu hiện sau khi tiêm vắc-xin

Với trẻ sau khi tiêm vắc-xin thường có những phản ứng với vắc-xin song để nắm rõ những phản ứng nào khi tiêm vắc-xin và các biểu hiện khác các bạn tìm hiểu những vấn đề sau: