Độ tuổi có thể học yoga?

Với những công dụng có lợi cho sức khỏe khi học yoga nên nhiều người có xu hướng chọn học, tuy nhiên bạn cùng cần quan tâm đến độ tuổi có thể học yoga.