Dùng chì trang điểm có thể làm hỏng mắt

Cẩn trọng khi trang điểm ở ngoài tiệm