Đan áo len hoa điệu đà cho bé gái

Với một chút tỉ mỉ, bạn đã đan được chiếc áo len hoa vô cùng đáng yêu cho bé gái nhà mình rồi. Cùng đan áo len hoa điệu đà cho bé yêu để đón mùa đông nhé.


Sizes:

6-9 months, 9-12 months, (12-15 months)

Loading...

Mẫu thử

24.5 mũi/32.5 dòng=4 inches sử dụng kim số 5 cỡ của US, 18 mũi/29 dòng=4 inches sử dụng kim số 7 cỡ của US, (15.5 mũi/23 dòng=4 inches sử dụng kim số 9 cỡ US). (Mẫu thử tương ứng với size phía trên)

Pattern:

Chọn cỡ kim và cỡ áo mong muốn và bắt đầu làm theo pattern dưới đây.

CO 55 sts

Work 2 rows in seed stitch (Rows 1 2: *k1, p1; repeat from * to end of row, end k1.)

K1, p1, yo, p2tog, continue in seed stitch to end of row.

Work 3 rows in seed stitch.

R1: (WS): k1, p1, k1, p4, *k1, p3; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.

R2: k1, p1, k1, p1, *k1, (yo, k1) 2X, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1. (79 stitches)

R3: k1, p1, k1, p6, *k1, p5; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.

R4: k1, p1, k1, p1, *k2, yo, k1, yo, k2, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1. (103 sts)

R5: k1, p1, k1, p8, *k1, p7; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.

R6: k1, p1, k1, p1, *k7, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1.

R7: Repeat row 5.

R8:k1, p1, k1, p1, *k3, yo, k1, yo, k3, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1. (127 sts)

R9: k1, p1, k1, p10, *k1, p9; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.

R10: (buttonhole row) k1, p1, k1, p1, *k9, p1; repeat from * to last 13 sts, end k9, p2tog, yo, p1, k1.

R11: Repeat row 9.

R12:k1, p1, k1, p1, *k4, yo, k1, yo, k4, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1. (151 sts)

R13:k1, p1, k1, p12, *k1, p11; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.

R14:k1, p1, k1, p1, *k11, p1; repeat from * to last 3 sts, end k1, p1, k1.

R15: Repeat row 13.

R16:k1, p1, k1, *p1, yo, ssk, k7, k2tog, yo; repeat from * to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1. (151 sts–stitch count unchanged)

R17:k1, p1, k1, p1, k1, *p9, k3; repeat from * to last 14 sts, end p9, k1, p1, k1, p1, k1.

R18:k1, p1, k1, p2, yo, ssk, k5, k2tog, *yo, p3, yo, ssk, k5, k2tog; repeat from * to last 5 sts, end yo, p2, k1, p1, k1.

R19:k1, p1, k1, p1, k2, p7, *k2, p1, k2, p7; repeat from * to last 6 sts, end k2, p1, k1, p1, k1.

R20: k1, p1, k1, p3, yo, ssk, k3, k2tog, *yo, p2, k1, p2, yo, ssk, k3, k2tog; repeat from * to last 6 sts, end yo, p3, k1, p1, k1.

R21:k1, p1, k1, p2, k2, p5, *k2, p3, k2, p5; repeat from * to last 7 sts, end k2, p2, k1, p1, k1.

R22:k1, p1, k1, p1, k1, p2, yo, ssk, k1 k2tog, *yo p2, k3, p2, yo, ssk, k1, k2tog; repeat from * to last 7 sts, end yo, p2, k1, p1, k1, p1, k1.

R23: (buttonhole row): k1, p1, yo, p2tog, p2, k2, p3, *k2, p5, k2, p3; repeat from * to last 8 sts, end k2, p3, k1, p1, k1.

R24: k1, p1, k1, p1, k2, p2, yo, sl-k2tog-psso, *yo, p2, k5, p2, yo, sl-k2tog-psso; repeat from * to last 8 sts, end yo, p2, k2, p1, k1, p1, k1.

R25: k1, p1, k1, p4, k2, p1, *k2, p7, k2, p1;* to last 9 sts, end k2, p4, k1, p1, k1.

R26:k1, p1, k1, p1, k to last 4 sts, end p1, k1, p1, k1.

Chart hình tại đây:

Loading...

Vậy là bạn đã có chiếc áo len hoa vô cùng đáng yêu giành tặng bé gái nhà mình rồi.

Chúc bạn thành công!